Zostałem/am poinformowany/a, że:
 1. Administratorem moich danych osobowych i/lub danych osoby nieletniej, której jestem opiekunem prawnym jest Szkoła tj. CLAN City Diana Kubica, ul. Sądowa 4/1, 41-800 Zabrze, biuro@clancity.pl
 2. dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celu marketingu bezpośredniego Szkoły;
 3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
 1. wyrażona przeze mnie zgoda;
 2. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Szkołę tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły:
 1. usługi informatyczne;
 2. usługi marketingowe;
 1. dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich zebrania, chyba że w dalszym ciągu są wykorzystywane w celach dla których zostały zebrane;
 2. mam prawo do żądania od Szkoły jako administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
 3. mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;
 4. mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
 5. mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie tej umowy.
undicom.pl
projektowanie stron internetowych katowice, strony www zabrze
created by