Zostałem/am poinformowany/a, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych i/lub danych osoby nieletniej, której jestem opiekunem prawnym jest Szkoła tj. CLAN CITY Sp. z o. o. ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice, NIP 631 268 74 70, KRS 0000804528, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, biuro@clancity.pl;
 2. dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celu marketingu bezpośredniego Szkoły;
 3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
  a) wyrażona przeze mnie zgoda;
  b) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Szkołę tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły:
  a) usługi informatyczne;
  b) usługi marketingowe;
 5. dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich zebrania, chyba że w dalszym ciągu są wykorzystywane w celach dla których zostały zebrane;
 6. mam prawo do żądania od Szkoły jako administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
 7. mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;
 8. mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
 9. mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 10. podanie danych osobowych jest dobrowolne.